Защо да стана член на БХРА

ПОЛЗИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В БХРА

Защита на интересите на членовете.

1.  Участие в Националния съвет по туризъм (НСТ)
2.  Членство в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България  (КРИБ)
3.  Укрепване на местните структури:

• Засилване ролята на местната структура в Общината;
• Укрепване на членския състав  на местната структура;
• Участие в консултативните съвети  по туризъм;
• Участие в комисиите по категоризация в Общината; взаимодействие между  местната структура и централния офис  на БХРА;
• Участие в комисиите по категоризация, организирани от Министерство на  туризма.
• Създаване на единен браншови регистър на БХРА.

В резултат на доброто сътрудничество и взаимодействие със Столична община и Столичен общински съвет,  БХРА чрез регионалната си структура в град София БАРС  инициира процедура и участва в работната група за намаляване на тротоарното право с 50% за всички  търговски обекти на територията на Столична община. Подобни инициативи бяха  реализирани в други  градове  на България с участието на регионалните ни структури.

4.     Партньорство с Националното сдружение на общините в Р. България (НСОРБ):
• НСОРБ се ангажира в общините, в които има изградени структури на БХРА,  да работят, подпомагат и съдействат в сферата на туризма на общинската администрация.
• НСОРБ се ангажира да оказва  съдействие на БХРА при организиране на събития на международно, национално и местно  ниво.

Икономически ползи

Един от основните приоритети на БХРА е подписване на Рамкови договори и споразумения с компании,  сдружения и фирми,  съпътстващи хотелиерската и ресторантьорската дейност, с цел оптимизиране и намаляване на необходимо присъщите разходи.

БХРА сключи два изключително изгодни за бранша  договора с ПРОФОН и МУЗИКАУТОР - двете най-големи сдружения за колективно управление на авторски права в музиката у нас. Според Рамковото споразумение всички  членове  на асоциацията се възползват от 50% отстъпка при подписване на договор с ПРОФОН и МУЗИКАУТОР. Подписването на  споразумението съвпадна  с промените в Закона  за авторско право и сродните му права (в сила от 25.03.2011 г.), съгласно които глобите за неспазване на авторските права се увеличават от 2 000 до 20 000 лв. за първо  нарушение и от 3 000 до 30 000 лв. за всяко  следващо нарушение. Законовото задължение за ползване на музика  на обществени места се съдържа в Закона  за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
Контролни органи с новите изменения и допълнения в закона от 2018 г. са:
- Министерство на културата налага санкции  от 2 000 до 20 000 лв.
- Кметове на общините налагат  санкции  от 2019 г.: 1 000 лв. – 10 000 лв., като в местния бюджет постъпват 50% от събраните санкции.

Рамково  споразумение за уреждането на правата за публично изпълнение на телевизионни програми при тяхното излъчване в хотели, ресторанти и кафенета с преференциални цени за членове на БХРА;

• Към настоящия момент  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) разработва Кодекс  на поведение, относно спазването на Регламент  (ЕС) 2016/679  за защита на личните  данни (GDPR), съгласуван с Комисията за защита на личните данни,  в който ще бъдат  упоменати всички стъпки и необходими дейности за прилагане и спазванена Регламентa от туристическата индустрия. Той ще може да бъде използван и прилаган само от членове на БХРА и ще им спести допълнително разходи, относно ежегодни правни  и консултански услуги по приложението на регламента;
• БХРА сключи и споразумения с водещи  фирми и компании за предоставяне на  сериозни търговски отстъпки при подписване на договор за:
• Обслужване на работещите от Служба  по трудова медицина, съгласно изискванията на Закона  за здравословни и безопасни условия на труд  (ЗЗБУТ);

• Контрол на вентилационни инсталации на заведения за хранене  и развлечения;
• Контрол на смукателна и нагнетателна вентилационна инсталация;
• Контрол на физични фактори на работната среда;
• Контрол на електрически уредби  (електробезопасност).

БХРА осигурява:

• Лукойл  карти  със специална  отстъпка за бранша;
• Абонаментна поддръжка и сервиз на хладилни  и климатични съоръжения за ресторанти и заведения на територията на гр. София на преференциалницени;
• Договор за натоварване, транспортиране, изгаряне или депониране на биоразградими отпадъци от кухни  и заведения за обществено хранене, на СЖП Категория 3, съгласно чл.3, т.1 и чл.10 от регламент (ЕО)
№1069/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета  от 21.10.2009 г.
• Договор за изкупуване на мазнини;
• Споразумение за доставка на газ на преференциални цени;
• Споразумение за графичен дизайн, офсетов печат,  външна и транспортна реклама,  реклама  в печатни и електронни медии, производство на картонени чаши, етикети, дипляни, брошури, каталози, папки,  плакати, календари, списания, книги,  опаковки от картон и микровелпапе, хартиени торби, менюта  за заведения, билбордове, винилови пана, светещи касети,обемни букви,  реклами  от неон, бранд  на превозни средства, бранд  на търговски обекти, тенти  и кристали;

Рамковото споразумение за обслужване на СЖП Категория 3, съгласно чл.3, т.1 и чл.10 от регламент (ЕО) №1069/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета  от 21.10.2009 г.

Рамково  споразумение във връзка  със Закона  за управление на отпадъците / наредба  за администриране на приходи от местни  данъци  и такси чл. 24 за пряко договаряне с фирми.