Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

  • БХРА e член на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация /International Hotel & Restaurant Association - IH&RA/  
  • БХРА е член на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (Balkan alliance of hotel associations - BAHA).
  • БХРА е първата професионална организация в България, която от 1996 г. връчва Годишни награди за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и др.
  • БХРА от 2001 г. до 2007 г.  е организатор на Годишния национален конкурс “Готвач на годината”, като през 2018 г. се възобнови като "Най-добър готвач на БХРА".
  • БХРА съвместно с Община Велико Търново и „Царевград Търнов” са инициатори и учредители на първата Международната туристическа борса “Културен туризъм“ у нас, която се провежда от 2004 г. до днес в гр. Велико Търново – културната столица на Балканите”.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация е учредена през 1993 г. като сдружение с идеална цел. Основна задача на асоциацията е подпомагане развитието на хотелиерството и ресторантьорството, подкрепа на предприемачеството и частната инициатива, както и на туристическия бизнес в България.

Асоциацията има изградени регионални структури в цялата страна: София, Слънчев бряг, Златни пясъци, Варна, Банско, Велико Търново, Сандански, Добрич, Златоград, Смолян, Велинград, Поморие, Чепеларе, Благоевград, Търговище, Разград, Видин, Перник, в региона на Стара планина, в Стара Загора, Русе и др. Сред десетките асоциирани членове на асоциацията са водещи български фирми, производители и партньори в българската туристическа индустрия.

БХРА работи с активно с държавни и обществени организации в България – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на финансите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на културата, различните комисии към Народното събрание, Българската туристическа камара (БТК), Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) , Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), Съвет по туризъм – София, Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА), Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ), Националното сдружение на общините в България (НСОБ), Нов български университет.

Дългогодишно и ползотворно е членството на БХРА в Националния съвет по туризъм, Българската стопанска камара (БСК), и др.

БХРА изготвя становища за промени в нормативната база, засягащи българския туризъм. Членове на асоциацията участват годишно в десетки срещи и дискусии, семинари и кръгли маси по проблемите на туризма.

БХРА осигурява участието на своите членове в най-големите национални и международни туристически борси и изложения. Организира семинари и обучения по хотелиерство и рестораньорство, различни курсове за повишаване на квалификацията на членовете си. Консултира и реализира рекламни и пъблик рилейшънс кампании за изграждане имиджа на организацията, на своите членове и на българския туризъм.

БХРА поддържа един от най-популярните информационни сайтове в българския туризъм - www.bhra-bg.org. В сайта си асоциацията представя цялостната си дейност; информира членовете си по най-актуалните въпроси и проблеми от българския туризъм; популяризира постиженията, наградите и отличията на редовните си и асоциирани членове. БХРА е единствената неправителствена организация в българския туризъм, която има своя написана история в два тома, представяща създаването и развитието на асоциацията и десетки нейни редовни и асоциирани членове – това е „История между сезоните” с автор Соня Алексиева, член на УС на БХРА.

БХРА е носител на много престижни професионални награди и отличия.

БХРА е издател на каталога „Най-добрите хотели и ресторанти в България”, който представя членове на БХРА и техни колеги от цялата страна заедно с много от партньорите в българската туристическа индустрия.