Преференции за членовете на БХРА

Членовете на БХРА при сключване на индивидуален Договор за публично изпълнение на звукозаписи и музикални видеозаписи с ПРОФОН, ползват следните отстъпки от Тарифата за определяне възнагражденията, дължими за публично изпълнение на звукозаписи и музикална видеопродукция при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейности, по силата на Рамковото споразумение между БХРА и ПРОФОН прилагани в следната последователност върху базовите възнаграждения по тарифа:

 • 30 % съгласно споразумението
 • 20% за членство в БХРА
 • до 20% за брой обекти на един ползвател
 • 10 % за еднократно плащане

За да се възползвате от тези отстъпки е необходимо да се попълни и изпрати в БХРА Опис – декларация Приложение 1, като към нея се прилагат копия от удостоверенията за категоризация на обектите описани в декларация. Опис – декларация Приложение 1. Опис – декларация и подробна информация е поместена в банер ПРОФОН в сайта на БХРА.

При подписване на индивидуален Договор с МУЗИКАУТОР, членовете на БХРА се възползват от отстъпки върху дължимите суми по Тарифите за авторски възнаграждения към МУЗИКАУТОР, по силата на Рамковото споразумение между БХРА и МУЗИКАУТОР:

 • 50 % съгласно споразумението
 • 10 % за еднократно заплащане
 • индивидуалните отстъпки съгласно общите условия на тарифата и при изпълнение на съответните критерии
 • сезонните обекти дължат възнаграждение само за месеците, през които работят

Възнагражденията се изчисляват на база удостоверенията за категоризация на всеки обект съгласно вида, категорията на обекта и броя озвучени места/легла. Подаването на заявка за договор към МУЗИКАУТОР се извършва чрез електронната форма „Тарифен калкулатор”, в която се влиза чрез сайта на БХРА: www.bhra-bg.org – банер МУЗИКАУТОР или от сайта на дружеството: www.musicautor.org. Чрез електронната форма можете да изчислявате дължимите си годишни възнаграждения и да подадете он–лайн заявка за сключване на индивидуален договор.


Безплатно представяне на редовни членове на БХРА в панел „Членове” в сайта на БХРА - www.bhra-bg.org с една снимка на туристическия обект; текстова информация: точно наименование на обекта; точен и пълен адрес – населено място, пощенски код, улица, номер; телефон и факс; e-mail адрес и web сайт.

Безплатно представяне на асоциираните членове на БХРА в панел „Членове” в сайта на БХРА - www.bhra-bg.org, с кратко текстово представяне на дейността до 20 печатни реда с адрес – населено място, пощенски код, улица, номер; телефон; факс; е-mail адрес и web сайт /без графичен знак/ на е-mail адресът на асоциацията: bhra_office@abv.bg.

Безплатно поместване на статия в Новини в сайта на БХРА. За изготвянето на статията е необходимо да изпратите на имейл адреса на асоциацията, неформатиран текст в уърдовски файл и 3-4 снимки към него.

БХРА осигурява безплатно разпространението на рекламно – информационни материали на своите членове на щанд на БХРА в най-големите национални и международни туристически борси и изложения.

Членовете на БХРА имат възможност за безплатна презентация (еднократно в рамките на 5 до 7 мин.) на заседание на Управителния съвет на БХРА.

Консултира и реализира рекламни и пъблик рилейшънс кампании за изграждане имиджа на организацията, на своите членове и на българския туризъм.

Платени опции за реклама в сайта на БХРА: www.bhra-bg.org, за които членовете на БХРА ползват 10% отстъпка:

 • анимиран рекламен банер на заглавната страница /фиксиран формат ширина 123 px – височина 90 px/ с линк към Ваш сайт за 12 месеца - 50 лв./месец;
 • анимиран рекламен банер на заглавната страница /фиксиран формат ширина 123 px – височина 90 px/ с линк към Ваш сайт за 6 месеца - 60 лв./месец;
 • анимиран рекламен банер на заглавната страница /фиксиран формат ширина 123 px – височина 90 px/ с линк към Ваш сайт за 1 месец - 80 лв.

Организира семинари и обучения по хотелиерство и рестораньорство, различни курсове за повишаване на квалификацията на членовете си.

БХРА е издател на каталога „Най-добрите хотели и ресторанти в България”, който представя членове на БХРА и техни колеги от цялата страна заедно с много от партньорите в българската туристическа индустрия.

Членовете на БХРА имат възможност да кандидатстват в номинациите за Годишни награди на БХРА за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и др.