Етичен кодекс на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на  СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ "БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ", ЕИК по БУЛСТАТ: 831537180 / изготвен, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устава на Сдружението /

I. ЦЕЛ НА КОДЕКСА

Чл. 1 Този кодекс за поведение определя стандартите на поведение и се очаква от всички членове да спазват тези принципи.

II. ЕТИЧНА КОМИСИЯ

Чл. 2 Управителния съвет на Сдружението избира членове и Председател на Етичната комисия на Сдружението. Комисията се състои от трима членове, като Управителния съвет избира един от тях за Председател на Комисията.

Чл. 3 (1) Комисията заседава при наличието на конкретна информация или сигнал за нарушение на Етичния кодекс, в срок не по- дълъг от 10 дни от получаване на информацията или сигнала, като информира Председателя / Председателите на Сдружението за насроченото заседание.

(2) В случай, че заседание на Комисията не се свика в определения срок, при наличието на информация или сигнал, Председателя/ Председателите на Сдружението свикват заседание в 7 –дневен срок от сезирането им.

(3) Комисията се произнася с мотивирано становище в срок не по-дълъг от 7 дни от провеждането на заседанието й, което се приема с обикновено мнозинство от членовете й.

(4) По искане на Председателя на Комисията срокът по ал. 3 може да бъде удължен от Председателя / Председателите на Сдружението.

Чл. 4 (1) Етичната комисия разглежда случаи на нарушение на настоящия кодекс като излиза с мотивирано становище до Председателя / Председателите на Сдружението, във връзка с нарушенията. Становището се входира в офиса на Сдружението и се предава на Председателя / Председателите, които от своя страна следва да го сведат до Управителния съвет.

(2) Комисията предлага на Председателя / Председателите на Сдружението да бъдат предприети действия във връзка с констатираните нарушения на Етичния кодекс.

(3) Мотивираното решение на комисията се докладва от Председателя й, на Председателя / Председателите на Сдружението, в срок до 10 дни от провеждането на заседанието на Комисията.

(4) Всички членове и органи на Сдружението следва да оказват помощ и съдействие на Комисията във връзка с установяване на фактите и обстоятелствата, по които е сезирана Етичната комисия.

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 5 Членовете на Сдружението следва да работят за целите приети от Сдружението, като се стремят да допринасят за развитието му.

Чл. 6 Член на Сдружението не следва да прокламира политически или религиозни убеждения на останалите членове на Сдружението.

Чл. 7 В своята дейност и лично поведение всеки член не трябва да уронва имиджа и професионалната дейност, както на Сдружението, така и на туристическия бранш, в цялост.

Чл. 8 Всички членове на Сдружението гарантират, че репутацията на организацията няма да бъде опетнена от нечестност, нелоялност или корупция.

Чл. 9 Всички членове подкрепят стремежа на Сдружението и неговите ръководни органи към утвърждаване на добрата репутация на Сдружението.

Чл. 10 Всички членове на Сдружението приемат и гарантират, че ще спазват и изпълняват решенията на Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението.

Чл. 11 Членовете на Сдружението трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на Сдружението.

Чл. 12 Членовете на Сдружението приемат, че спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното бизнес поведение. Комуникацията в сдружението следва да се осъществява без каквито и да било предубеждения към отсрещната страна.

IV ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА СЪБРАНИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО И ЗАСЕДАНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 13 Лицата, членуващи в Сдружението, не допускат по време на събрания и заседания на органите на Сдружението, поведение, несъвместимо с добрите нрави.

Чл. 14 Лицата, членуващи в Сдружението, спазват поведение по време на събранията на Сдружението, което изисква от тях:

    • да не отправят лични нападки, оскърбителни думи и заплахи;
    • да не нарушават реда на събранието;
    • подвиквания, подсвирквания и иронизиране на друг член на сдружението.

V ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 15 Всички членове гарантират, че нямат право да разкриват вътрешна информация с никого извън Сдружението, без разрешение на Управителния съвет. Такава информация може да се отнася до всички аспекти на операциите на сдружението, включително инвестиционни стратегии, продажби и маркетингови планове, нови продукти, финансови прогнози, патентни заявки, клиентски база данни, материали с авторски права, и т.н. Това е отговорност на всеки член, който има достъп до или е в контрола на информацията на сдружението, за да осигури достатъчни гаранции за предотвратяване на злоупотреби или неправилна употреба. Примери за злоупотреба включват разкриване на информация в замяна на парични награди, използване на информация за личен интерес и разкриване на информация, за да саботират действията на организацията.

Чл. 16 Членовете на Сдружението са длъжни да опазват личните данни, станали им известни във връзка с дейността им в полза на Сдружението.

Чл. 17 (1) При изпълнението на дейности свързани със Сдружението, всеки член следва да опазва повереното му от Сдружението имущество, с грижата на добрия стопанин и да не го използва за лични цели. Всеки член е длъжен да информира органите на Сдружението за загуби или увреждане на имущество на сдружението.

(2) Членовете могат да използват данни и информация на Сдружението, единствено за изпълнение на целите и задачите, поставени от органите на Сдружението.

Чл. 18 (1) Всеки документ, изготвен от член на Сдружението, във връзка с изпълнението на решение и задачи поставани от органите на Сдружението е собственост на Сдружението.

(2) Членовете не могат да разгласяват информация, станала им известна във връзка дейността им в полза на Сдружението.

Чл. 19 Всеки член на Сдружението, във връзка с дейността си в негова полза, следва да се въздържа от налагане на личното си мнение, спрямо останалите членове на Сдружението. 

Чл. 20 Членовете на Сдружението не могат да участват в обсъждането и вземането на решения от органите на Сдружението, когато те или свързани с тях лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са заинтересувани от съответното решение.

Чл. 21 При възлагане на задачи и изпълнение на решения на органите на Сдружението, които могат да доведат до конфликт на интереси, членът на Сдружението следва да уведоми своевременно органите му.

Чл. 22 Член на Сдружението е длъжен да не участва в сделки, които са несъвместими с участието му в Сдружението.

Чл. 23 Членовете на Сдружението напуснали или с прекратено членство следва да не злоупотребяват с информация, която им е станала известна в резултат на участитето им в сдружението.

Чл. 24 Всеки член безусловно ще подкрепи каузата за защита на туристическия бранш за да бъдат защитени интересите на всички участващи в този структуроопределящ за българската икономика отрасъл.

Чл. 25 Всеки член ще работи, според възможностите си, за нарастването  ролята на туризма в стопанството на България и за да бъдат решавани икономическите, социалните, инфраструктурните и институционални проблеми в отрасъла.

Чл. 26 Сдружението е надпартийна организация и безусловно ще се стреми да се въздържа от подкрепа на каузи различни от защитата на туристическия бранш и защита на дейността, извършвана от членовете на Сдружението.

Чл. 27 Членовете на Сдружението, в отношенията си по между си, се ръководят от принципите на лоялност, уважение и сътрудничество.

Чл. 28 Лични противоречия, спорове и конфликти между членове на Сдружението се разрешават с помощта на органите на Сдружението.

Чл. 29 Членове на Сдружението следва да се стремят да постигнат целите заложени в Устава на Сдружението и конкретните решения на органите му.

Чл. 30 Имуществото, информацията и данните на Сдружението могат да се използват от членовете му само за целите, задачите и изпълнението на решения на Сдружението.

Чл. 31 Член на Сдружението, който извършва действия, несъвместими с този кодекс и останалите вътрешни актове на Сдружението е длъжен да се оттегли от участие в Сдружението и неговите органи.

Чл. 32 Всеки член на Сдружението, следва да съобщи на органите на Сдружението за информация и факти, които са му станали известни и които представляват нарушения на този кодекс и останалите вътрешни актове на Сдружението.

IV. САНКЦИИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА КОДЕКСА

Чл. 33 При осъществяване на дейности, несъвместими с поведението по този кодекс, лицата членуващи Сдружението, следва да бъдат отстранени от него, при съблюдаване на правилата и процедурите, залегнали в Устава на Сдружението и закона.

VI ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Нормите на настоящия кодекс са доброволно морално- етично задължение за поведение на членовете на Сдружението и служителите по трудово правоотношение със Сдружението. Членовете на Сдружението и лицата по трудово правоотношение със Сдружението са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от Управителния съвет за поправки и изменения на неговите разпоредби. Нормите на настоящия кодекс се прилагат, доколкото не противоречат на действащото законодателство.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  • 1. Настоящия Етичен кодекс влиза в сила от датата на приемането й от Управителния съвет на Сдружението и поражда действие за всички членове на СДРУЖЕНИЕТО С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА  ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ.

§ 2. Тълкуването на правилата, посочени в Етичния кодекс се извършва от самия Управителен съвет.

§ 3. За неуредените в Етичния кодекс въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство и на Устава на Сдружението.

§ 4. Настоящия Етичен кодекс е приет на заседание на Управителен съвет, проведено на 13.02.2018 г.