Архив

Успешно приключи изпълнението на Проект „Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм” по програма за Трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

29.08.2012

Успешно реализираният проект „Да споделим бъдещето си чрез развитието на устойчив туризъм” дава своя принос за подобряване на икономическото развитие на трансграничния регион и е един добър пример за изпълнен проект съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия. Обща стратегическа цел на програмата e да засили териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен район, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в административните граници. Водещ партньор по проекта е сдружение „Асоциация Европейско Висше Училище по Хотелиерство и Туризъм”, а партньори от страна на България са Пернишка търговско-промишлена палата, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Българска туристическа камара, а от страна на Сърбия са Туристическа организация Димитровград и Регионална стопанска камара в Ниш.

Основната цел на проекта е устойчивото развитие на туризма в двата трансгранични района, насърчване взаимното сътрудничество и взаимодействие между граничните райони чрез разработване на съвместни туристически пътувания и туристически пакети. Трансграничният регион между България и Сърбия е изключително богат на природни и културно-исторически забележителности. Важна цел от изпълнението на проекта е популяризирането на това разнообразие от ресурси, предизвикващи туристически интерес. Представянето на региона и новите възможности за туризъм в него бе направено на туристическата борса, на обученията, както и чрез издаване на рекламно-информационни брошури, листовки и многоезичен каталог.

В рамките на проекта е изработен общ туристически бранд на трансграничния район под името „Супер Балкани”. За популяризиране на бранда на туристическата дестинация беше организирана туристическа борса, на която присъстваха представители на местната администрация, неправителствени организации, учебни заведения и туристически фирми. Тази борса сложи началото на добри партньорства и сключване на съвместни договори между представители на туристическия бранш в България и Сърбия. По време на изпълнението на проекта е създадена богата база данни за туристическите обекти, фирми, екологични организации, НПО, учебни заведения с профил туризъм, центрове за професионално обучение, както и на туристическите ресурси, материално и нематериално културно наследство. Особено внимание се обърна на развитието на екстремния, селския, кулинарния и младежкия туризъм като са разработени нови атрактивни туристически пакети. Туристическите обекти и атракции са включени в многоезичен каталог, както и в трансгранични маршрути - „Ритми и страсти”, „Панаир на удоволствията”, „Сто рецепти за бавен огън”, „Тайната на билките”, „Пътят на киселото мляко”, „Силата на виното” и др.

Създаването и налагането на общия туристически бранд „Супер Балкани” е резултат от разработена съвместна работна програма за развитие на туризма в трансграничния регион. Работната програма съдържа обстоен анализ на съществуващите регионални и национални политики в туризма за региона и отчита новите тенденции на развитие в туризма, конкурентната среда и икономическата ситуация. На тяхна база, както и на проведените съвместни работни срещи между представители на местната администрация и туристически фирми от двете страни на границата, работната програма очертава възможностите за развитие и налагане на нови туристически продукти, атрактивни дестинации, като част от бранда „Супер Балкани”. В изпълнение на основната цел на програмата за трансгранично сътрудничество, са проведени съвместни обучения в гр. София, гр. Перник, гр. Ниш и гр. Димитровград по „Гостоприемство и мениджмънт в туризма”. България и Сърбия подпомагат развитието на туризма в трансграничния район между двете страни по програма за трансгранично сътрудничество. Тази програма е финансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за преприсъединителна помощ (ИПП) CCI No 2007CB16IPO006 и съфинансирана от България и Сърбия чрез принос от държавните бюджети и от бенефициентите на проектите.

Повече информация за проекта може да намерите на: http://crossborderchallenge.org/


  Назад към Новини