Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
13.04.2010

ЗЕФИР Климатични системи ООД: целта ни е посредством съвременни инженерни решения да оптимизираме първоначалните инвестиции

В условията на финансова криза снижаването на разходите за отопление/климатизация и подгряване на вода за битови нужди е от съществено значение за конкурентноспособността на всеки хотел


Стремежът на управителите на хотели да поддържат екслоатационните разходи минимални, осигурявайки комфорт на своите гости, води до необходимостта от проектиране, изграждане и поддръжка на високоефективни отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

Основана през 1997 г. ЗЕФИР Климатични системи ООД специализира в комплексното проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Отоплителни, Вентилационни, Климатични (ОВК) и Хладилни (Х) сградни и промишлени инсталации.

ЗЕФИР Климатични системи ООД развива дейността си в няколко основни направления:

 • Проектиране и реализация на технически и икономически издържани енергийно-ефективни системи за ОВК и Х сградни и промишлени инсталации
 • Реновиране и надстройка на съществуващи сградни и промишлени ОВК и Х технически системи с цел подобряване на енергийната им ефективност, респективно намаляване на експлоатационните разходи на сградите и съоръженията
 • Проектиране и реализация на системи за Сградна Автоматизация
 • Сервизно обслужване от най-висок стандарт по пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на системите, както и тяхната експлоатационна поддръжка

При ПРОЕКТИРАНЕТО и ИЗГРАЖДАНЕТО на нови инсталации, както и при РЕИНЖЕНЕРИНГА на вече изградени такива, се стремим да реализираме технически и икономически издържани енергийно-ефективни системи с минимални първоначални инвестиции и ниски експлоатационни разходи.

В условията на финансова криза снижаването на разходите за отопление/климатизация и подгряване на вода за битови нужди е от съществено значение за конкурентноспособността на всеки хотел. Важно е да се осъзнае, че съвместната работа на проектанта по част ОВК и архитекта на сградата още на етап идеен проект е от изключителна важност за нивото на експлоатационните разходи впоследствие. Природните и инфраструктурни дадености на терена, ориентацията на сградата, процента на остъкленост, добрата топлинна изолация са част от факторите, влияещи на избора система за отопление/климатизация, а също и на разхода на енергия.

В хотелите се проектират и изграждат специфични инсталации в съответствие с функционалното предназначение на помещенията – хотелски стаи, професионални кухни, ресторанти и лоби барове, басейни и др. При проектирането и изпълнението на ОВК инсталациите в хотели, обръщаме основно внимание на комфорта на гостите, като стремежът е да се осигурят съответните параметри на микроклимата (температура, влажност, чистота на въздуха), ниско ниво на шум и равномерно разпределение на въздушния поток в помещенията.

В унисон с Европейските програми за повишаване на сградната ефективност е и основния ни стремеж за намаляване на експлоатационните разходи чрез широко застъпване на Възобновяемите Енергийни Източници (ВЕИ) на термопомен принцип във въздушни, геотермални и соларни инсталации.

Предпоставка за намаляване на разходите за енергия е използването на безплатната топлина от природата чрез термопомпени инсталации, използващи алтернативни източници на енергия - въздуха, водата и земята. Стремежът на световните производители на климатична техника е към използването на инверторни технологии и производство на съоръжения с висок коефициент на трансформация на енергия. В съвременните хотели с високо ниво на комфорт понякога се налага едновременно охлаждане на част от помещенията и отопляване на други. Климатичната техника дава възможност с минимален разход на енергия да се прехвърли топлина от едните в другите помещения, като по този начин се реализира икономия на енергия.

Съвременните технологии позволяват да се използва и слънцето като източник на енергия за подгряване на вода за битови нужди, а също така и за производство на електрическа енергия.

Проектирането и реализацията на системи за СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ и интегрирането им в ВMS ( Building Management Systems) е основна част от дейността на ЗЕФИР Климатични системи ООД. Системите за сградна автоматизация осъществяват мониторинг, автоматизация и контрол на различни видове независими сами по себе си инсталации ( ОВК инсталации, пожароизвестяване, видеоконтрол, контрол на достъп, осветление и др.) и предлага на хотелиерите следните предимства:

 • Икономия от разходите за поддръжка на сградата
 • Икономия на електрическа и топлинна енергия чрез ефективно регулиране и използване на програми по време и заетост на помещенията
 • Бърз и лесен начин за откриване на повреди чрез дистанционен достъп
 • Повишаване на комфорта в сградата на хотела
 • Подобряване на нивото на сигурност на гостите

От 2009 г. ЗЕФИР Климатични системи ООД е лицензиран системен интегратор на шведската компания REGIN, един от водещите европейски производители на системи за сградна автоматизация. Отчитайки специфичните нужди на хотелите, фирма REGIN предлага специализиран софтуер EXOHotel, които се свързва към системата за резервации на хотела и дава възможност за автоматизирано управление на климатичната инсталация, снижаване на енергийните разходи и запазване комфорта на гостите.

EXOHotel поддържа „икономичен режим” в незаетите стаи. При регистрация на гостите на рецепция, системата автоматично минава в режим “ stand by”. При подаване на сигнал от магнитната карта за отключване на вратата на хотелската стая системата превключва в режим “comfort”, гарантирайки поддържане на оптимални параметри на микроклимат в помещението. В случай, че се отвори прозорец – системата отново минава в режим “ stand by”, като не позволява прахосването на енергия. След напускане на стаята от гостите инсталацията минава отново в режим „stand by”, а след окончателното и освобождаване в „икономичен режим”.

Системите за сградна автоматизация имат опция за изготвяне на отчети за опертивни разходи и потребление на енергия по периоди, което предлага на хотелския мениджър възможността да направи анализ и да предприеме съответните мерки за намаляването им. Направлението СЕРВИЗ и ПОДДРЪЖКА на ЗЕФИР Климатични системи ООД е специализирано за пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на ОВК системи, гаранционен и извън гаранционен сервиз. Осигуряването на абонаментна поддръжка и редовна профилактика на инсталациите гарантират снижаване на риска от аварии в активния туристически сезон, редуцират разходите за ремонт и удължават експлоатационния срок на оборудването. Нашите клиенти се обслужват с приоритет като се гарантира време на реакция при възникнали аварии в зависимост от предназначението на съоръженията. Сервизните специалисти са с необходимата квалификация и се обучават редовно в тренинг центрове на фирмите производители. Контактите ни с фирмите производители обезпечават доставката на оригинални резервни части за сервизираните машини.

Съгласно Регламент (ЕО) 842/17.05.2006г. относно някои флуорирани парникови газове, всички собственици и ползватели на хладилни и климатични инсталации, както и термопомпи, съдържащи над 3кг.флуорирани парникови газове (каквито са повечето съвременни хотели), са задължени да гарантират, че същите са проверени за херметичност от сертифициран персонал.

Проверките се извършват съгласно следния график:

 • Съоръжения, съдържащи над 3кг. хладилен агент – веднъж на на всеки 12 месеца
 • Съоръжения, съдържащи над 30кг. хладилен агент – веднъж на всеки 6 месеца
 • Съоръжения, съдържащи над 300кг.хладилен агент - веднъж на всеки 3 месеца

Оборудване, при което е установено изтичане на хладилен агент се проверява отново в рамките на един месец след ремонта с цел гарантиране, че ремонтът е ефективен и няма наличие на пропуск.

Собственикът (ползвател) на съоръженията е длъжен да поддържа досие за количествата и вида на хладилните агенти, с които са заредени инсталациите, за добавените и възстановени количества по време на сервиз. До 15 февруари на текущата година собствениците са задължени да подават в РИОСВ отчети с информация за оборудването за периода от 01.01. до 31.12. на предходната година.

Проверките за херметичност и попълването на досиетата на машините се извършва от фирми, лицензирани от Българската камара по машиностроене за монтаж, поддръжка и сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

Зефир Климатични системи ООД работи с проектанти, притежаващи удостоверения за пълна проектантска правоспособност по част ОВКХТ, издадени от КИИП. Компанията е регистрирана в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват:

 • Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения
  - Строежи от трета до пета категория
 • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура
  - Строежи от трета категория
 • Пета група – отделни видове СМР, съгласно НКИД позиция строителство с код 45.31, 45.33

От 2007 г. в ЗЕФИР Климатични системи ООД е внедрена система за управление на качеството в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2000.

През 2009 г. ЗЕФИР Климатични системи ООД получи лицензи за извършване на следните дейности:

 • Монтаж, поддръжка и сервизно обслужване на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове, с документ за правоспособност № 047/03.07.2009 г., издаден от Българската Браншовата камара по машиностроене
 • Поддръжка на съоръжения с повишена опасност: съдове работещи под налягане до 0,6 МРа и водогрейни котли, работещи при температура на нагрята вода до 110°С, с удостоверение № С493/15.10.2009г., издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Над 10-годишния опит в областта на строителството по част Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилна техника и Сградна автоматизация, екипът от висококвалифицирани инженери и сервизни специалисти са нашата гаранция за добро качество на услугите във всичките направления на дейността на ЗЕФИР Климатични системи ООД. Целта ни е посредством съвременни инженерни решения да оптимизираме първоначалните инвестиции, като постигаме оптимални параметри на комфорт и функциониране.

Материалът е предоставен специално за сайта на БХРА от ЗЕФИР Климатични системи ООД.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.