Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
08.09.2006

Молба към членовете на БХРА за мнения, становища и предложения по предварителната рамка на Проект на Закон за браншовите организации


Уважаеми дами и господа,

На Вашето внимание предоставяме предварителната рамка на Проект на Закон за браншовите организации. Настоящите текстове, като основа за дискусии, се предлагат от работна група към Министерството на икономиката и енергетиката.

Като се има предвид, че работата по предложената рамка тепърва предстои, моля за вашите мнения, становища и предложения до 11 септември 2006 г., които можете да изпратите в офиса на БХРА на факс: 02/988 05 78 или на е-mail: bhra_office@abv.bg.

Благодаря Ви предварително.

Г л а в а   п ъ р в а

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. . С този закон се определят:
- условията и редът за признаване на браншовите организации на работодателите за представителни в диалога с държавата по проблемите на развитието на отраслите и браншовете, които те покриват с дейността си.
- създаването и функционирането на секторни съвети, в качеството им на органи, където се осъществява сътрудничеството и консултирането между държавата и представителните браншови организации на работодателите.
- делегирането на административни функции от страна на държавата към представителните браншови организации на работодателите, в това число и доброволното конфедериране на браншовите организации на работодателите за поемане на такива функции.

Чл. . Този закон има за цел:
- да гарантира ефективен диалог между държавата и представителните браншови организации на работодателите по проблеите на развитието на съответните отрасли и браншове.
- да създаде условия за засилване на саморегулацията на бизнеса на отраслово и браншово равнище, като регламентира делегирането на административни функции от страна на държавата към представителните браншови организации на работодателите.
- да създаде предпоставки за по-бързата адаптация на представителните браншови организации в България към процеса на консултиране на бизнеса на ниво ЕС.

Чл. . (1) Браншови организации на работодателите по смисъла на този закон са всички сдружения, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (асоциации, камари, съюзи, сдружения и др.) на лица, извършващи дейност в покриваните от тях отрасли и браншове.

(2) В браншовите организации на работодателите не могат да членуват политически партии и организации, извършващи дейност, присъща на вероизповеданията.

Чл. . Браншовите организации на работодателите имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си.

Чл. . (1) Браншовите организации на работодателите свободно определят своите функции и ги осъществяват в съответствие с техните устави и закона.

(2) Браншовите организации на работодателите могат:
- да създават и поддържат регистри с бази данни за фирми и експерти в съответния отрасъл / бранш.
- да участват в разработването на стратегии, анализи, програми и становища за развитието на съответния отрасъл / бранш, като спомагат за изпълнението им.
- дават становища и участват в изготвянето на нормативни актове за съответния отрасъл / бранш.
- да участват в разработването на отраслови / браншови стандарти за здравословни / безопасни условия на труд, които да бъдат предоставяни на Националния съвет по условия на труд.
- да разработват етични кодекси, регламентиращи етиката на взаимоотношенията в съответните отрасли и браншове и да работят за недопускане на нелоялна конкуренция между своите членове.
- да съдействат за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си.
- да разработват ръководстваза въвеждане на добри практики в съответните отрасли и браншове, както и модели на системи за анализ на рисковете и правила за контрол и самоконтрол с цел осигуряване на безопасност при работа и качество на продукцията или респективно - на предлаганите услуги.
- да информират компетентните органи за извършвани тежки нарушения, застрашаващи живота на гражданите или околната среда.
- да организират работа по професионалното обучение и образование, както и по повишаване на квалификацията на човешките ресурси в съответните отрасли / браншове.

Г л а в а   в т о р а

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Чл. . За представителни браншови работодателски организации по смисъла на този закон, имащи право на участие в секторните съвети се признават организациите, които:
- са осъществявали дейност като браншова работодателска организация поне една година преди да отправят искане за признаване за представителна организация;
- членуват в представителна на национално равнище по смисъла на Кодекса на труда организация на работодателите или в международна организация в съответния отрасъл / бранш;
- имат за членове не по-малко от десет фирми;
- притежават собствени електронни или книжни издания, отразяващи дейността им като браншови работодателски организации.

Признаване на представителните браншови работодателски организации.

Чл. . (1) Министерският съвет определя реда за установяване на съответствието на браншовите работодателски организации на критериите за представителност по чл. .

(2) Браншовите работодателски организации се признават за представителни в съответните отрасли / браншове, по тяхно искане от Министерския съвет.

(3) Представителността на браншовите организации се установява ежегодно, като исканията и придружаващата ги документация се представят до дата............... .

(4) Членството в представителна на национално равнище по смисъла на Кодекса на труда организация на работодателите, се установява чрез представяне на удостоверение, издадено от такава организация, носещо дата не по-ранна от три месеца преди подаването на искането за признаване на представителност по смисъла на Закона за браншовите организации.

(5) Членството в международна организация в съответния бранш се установява по ред, определен от Министерския съвет.

(6) Министерският съвет се произнася с решение в едномесечен срок от постъпването на редовно направеното искане от заинтересуваните организации.

(7) Отказът на Министерския съвет да признае за представителна браншова работодателска организация, се мотивира и съобщава на заинтересуваната организация в 7 - дневен срок от приемането му. Заинтересуваната организация може да обжалва отказа пред Върховния административен съд.

Г л а в а   т р е т а

СЕКТОРНИ СЪВЕТИ

Чл. . (1) Сътрудничеството и консултациите между държавата (изпълнителната власт) и представителните браншови работодателски организации по отрасли и браншове по смисъла на този закон се осъществява в Секторни съвети.

(2) Инициативата за създаване на секторни съвети може да бъде както на представителните браншови организации на работодателите, така и на държавата.

(3) Целесъобразността на предложенията за създаване на секторни комитети се разглежда в дух на добра воля и сътрудничество между двете страни. При постигането на съгласие за създаване на секторни комитети, държавата и представителните браншови организации на работодателите се стремят да постигнат достатъчно съответствие между системата на секторните комитети и системата на отрасловите и браншови съвети, създадени по смисъла на Кодекса на труда, както и със системата за секторен социален диалог на ниво Европейска комисия.

Забележка: Текстът очевидно търпи редакция, но тук беше по-важно да се даде смисълът, а прецизирането ще стане в работната група.

(2) Секторните съвети се състоят от различен брой представители на държавните институции и на представителните браншови работодателски организации, в зависимост от приетите от тях правила за работа.

(3) Членовете на секторните съвети от страна на държавните институции се определят от съответните министерства, агенции и други ведомства и се утвърждават от Министерския съвет.

(4) Членовете на секторните съвети от страна на представителните браншови работодателски организации се определят от техните ръководства съгласно уставите им.

(5) След учредяването си, секторните съвети не могат да отказват право на участие в тях на никоя кандидатстваща за членство в тях представителна браншова работодателска организация по смисъла на този закон.

(5) Председателите и заместник председателите на секторните комитети се утвърждават от Министерския съвет, по предложенвие на членовете на секторните комитети. В случай, че председателят е от квотата на държавните институции - заместник председателят е от квотата на представителните браншови организации и обратно.

Функции на секторните съвети.

Чл. . (1) Секторните съвети обсъждат и дават мнения по законопроекти, проекти на подзаконови нормативни актове, решения на Министерския съвет, национални програми, планове, политики и стратегии, имащи отношение към отрасъла / бранша, чиято дейност те покриват.

(2) По своя преценка, Секторните съвети могат да изработват анализи и меморандуми по икономическото развитие в покриваните от тях отрасли / браншове.

(3) Мнение от секторните съвети по ал. 1 могат да искат:

- Президентът на Републиката;
- Председателят на Народното събрание и председателите на постоянни комисии на Народното събрание;
- Министър - председателят;
- Ресорните министри;

Вариант:

- Председателите на постоянни комисии на Народното събрание;
- Ресорните министри;

(4) Секторният съвет може да дава мнение по ал. 1 и по собствена инициатива.

(5) Секторните съвети правят предложения за делегиране на административни функции на представителните браншови организации на работодателите и за създаване на доброволни конфедерации на тези организации, които да поемат тези функции.

(6) Секторните съвети поддържат постоянна връзка с отрасловите / браншови съвети, създадени по смисъла на Кодекса на труда и сътрудничат с тях.

Организиране на работата и взимане на решения в Секторните съвети.

Чл. . (1) Председателите на Секторните съвети ръководят техните заседания. Те трябва да организират и насочват дейността им в дух на сътрудничество, съобразяване със съществуващите реалности в отраслите / браншовете и взаимни отстъпки.

(2) Заседанията на Секторните съвети са редовни, когато присъстват техни членове и от страна на държавата и от страна на представителните браншови работодателски организации. Също така, необходимо е да присъстват повече от половината от списъчния състав на секторния комитет.

(3) Заседанията са редовни и когато на тях не присъстват участници от страна на някои от представителните браншови работодателски организации., в случай че са били редовно уведомени.

(4) Секторните съвети приемат решенията си с общо съгласие. Когато общо съгласие не е достигнато, се протоколират застъпваните становища и се довеждат до знанието на заинтересуваните институции.

(5) Държавните органи, на които са предоставени мнения на секторните съвети, са длъжни да ги обсъдят при взимането на решения в рамките на тяхната компетентност.

Уредба и финансиране на дейността на секторните съвети.

Чл. . (1) Организацията и дейността на секторните съвети се уреждат с правилници. Правилниците за организацията и дейността на секторните съвети се приемат от състава на секторните съвети с общо съгласие.

(2) Разходите по дейността на секторните съвети са за сметка на организациите, чиито членове ги председателствуват.

Г л а в а   ч е т в ъ р т а

ДЕЛЕГИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ФУНКЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ. ДОБРОВОЛНИ КОНФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Чл. . (1) Държавата може да делегира административни функции на представителните браншови организации на работодателите с решение на Министерския съвет, по предложение на съответните секторни съвети.

(2) Не може да се делегира на представителните браншови организации на работодателите администрирането на лицензионни и разрешителни режими.

(3) В отраслите и браншовете, където е налице само една представителна браншова организация на работодателите, Министерският съвет със свое решение може да делегира административни функции пряко на нея.

(4) В отраслите и браншовете, където са налице повече от една представителна браншова организация на работодателите, Министерският съвет със свое решение може да делегира административни функции на тяхна конфедерация.

Чл. . (1) Конфедерацията е обединение на представителни браншови организации на работодателите в съответните отрасли или браншове, създадено изключително с целта да изпълнява делегирани й от държавата административни функции.

(2) В един отрасъл или бранш, респективно в рамките на един секторен съвет може да има само една конфедерация, на която държавата да делегира административни функции.

(3) Членуването на представителните браншови организации на работодателите в съответните конфедерации е доброволно и е в съответствие с изискванията на нейния устав и на този закон.

(4) Представителните браншови организации на работодателите, участващи в секторните съвети могат да участват в съответните конфедерации свободно и по право. Общото събрание на конфедерацията няма право да отказва членство на представителни браншови организации на работодателите, участващи в секторните съвети.

(5) Отказът на представителна браншова организация на работодателите да участва в конфедерация по ал. 1, не води до загуба на представителност и на право за участие в секторния съвет.

(6) Седалището на конфедерациите на представителни браншови организации на работодателите по ал. 1 е задължително град София.

Чл. . Органи на конфедерацията на представителни браншови организации на работодателите са общото събрание и управителният съвет.

Чл. . (1) Общото събрание на конфедерацията на представителни браншови организации на работодателите бива редовно или извънредно.

(2) Редовно общо събрание се свиква ежегодно.

(3) Извънредно общо събрание може да се свика по решение на Управителния съвет или по искане на някоя от представителните браншови организации на работодателите, членуваща в конфедерацията.

Чл. . Редът за свикване и правилата за работа и за вземане на решения от общото събрание се определят с устава на Конфедерацията.

Чл. . (1) Броят на делегатите на общото събрание и разпределението на делегатските мандати между представителните браншови организации на работодателите, членуващи в конфедерацията се определят по следния начин:

- една трета от делегатите на общото събрание на конфедерацията се определят въз основа на броя на фирмите, членуващи в представителните браншови организации на работодателите, участници в конфедерацията. На десет фирми се пада един делегат в общото събрание на конфедерацията. Когато частното на броя фирми в съответната представителна браншова организация на работодателите и числото десет не е цяло число, резултатът се закръглява нагоре, когато остатъкът е равен на пет и по-голям от пет. Когато остатъкът е по-малък от пет, резултатът се закръглява надолу.

- общият брой на делегатите в общото събрание е равен на сумарния брой на делегатите, определени въз основа на броя на фирмите в отделните представителните браншови организации на работодателите, умножен по три.

- втората третина от делегатите в общото събрание на конфедерацията се разпределят пропорционално на сумарния годишен оборот на членовете на представителните браншови организации на работодателите, членуващи в конфедерацията.

- третата третина от делегатите в общото събрание на конфедерацията се разпределят пропорционално на сумарния брой заети на трудов договор и осигурени лица във фирмите, членуващи в представителните браншови организации на работодателите, участващи в конфедерацията.

(2) В тази алинея трябва да се посочи прецизно начинът на събиране и верифициране на информацията за сумарния годишен оборот на членовете на представителните браншови организации на работодателите и за сумарния брой заети на трудов договор и осигурени лица във фирмите, членуващи в представителните браншови организации на работодателите, участващи в конфедерацията. Следва да се посочат към кои срокове ще се събира информацията. Това би могло да се уреди и с наредба на Министерския съвет, но практиката при установяването на представителността по смисъла на Кодекса на труда показва, че е най-добре да не се оставят възможности за "по-свободно" тълкуване.

(3) Точните математически алгоритми за изчисляване на броя на делегатите в общите събрания на конфедерациите и за разпределението на делегатските мандати между представителните браншови организации на работодателите, се уреждат с наредба на Министерския съвет.

Чл. . Общото събрание е редовно, ако присъствуват две трети от делегатите. При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл. . Първото общо събрание на конфедерацията е учредително. Учредителното събрание приема устав на конфедерацията.

Чл. . (1) Общото събрание на конфедерацията:
1. Изменя и допълва устава.
2. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
3. Потвърждава включването на представителни браншови работодателски организации, като членове на конфедерацията.
4. Приема отчетите на Управителния съвет.
5. Избира от своя състав председател на Управителния съвет, който е председател и на конфедерацията.
6. Определя размера на членския внос.
7. Приема бюджета на конфедерацията.
8. Съгласувано с ресорен министър, упълномощен от Министерския съвет, приема наредба, уреждаща воденето на админстративна дейност (функция), делегирана от държавата на конфедерацията.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, с изключение на случаите по ал. 1, т. 1, когато те се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите.

(3) Членовете на управителния съвет и председателят на управителния съвет се избират с тайно гласуване.

Чл. . (1) Броят на членовете на управителния съвет се определя с Устава на конфедерацията, като един от тях се определя с решение на Министерския съвет.

(2) Управителният съвет се избира за срок от 1 година.
Вариант: Управителния съвет се избира за срок от три години.

Чл. . Управителният съвет:
1. свиква и организира общото събрание на конфедерацията.
2. ръководи дейността на конфедерацията между две общи събрания.
3. управлява имуществото на конфедерацията.
4. организира изпълнението на административната дейност (функция), делегирана от държавата.
5. приема вътрешни правила за работа.
6. изпълнява други функции, възложоени му с устава на конфедерацията.
7. докладва пред общото събрание новите членове на конфедерацията.
8. определя размера на таксите за административни услуги, в случай че бъдат въведени такива.

Чл. . (1) Бюджетът на конфедерацията се определя за всяка финансова година. (2) Приходите на конфедерацията се формират от:
1. еднократни встъпителни вноски.
2. еднократно финансиране от държавата в рамките на първата година от функционирането на конфедерацията.
3. годишни вноски на членовете.
4. такси за административни услуги, извършвани от конфедерацията, които се определят от управителния съвет.
5. дарения, приходи от издателска дейност и други постъпления.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Два месеца след обнародването на настоящия закон в Държавен вестник, Министерският съвет започва процедура по установяване на съответствието на браншовите работодателски организации, претендиращи да са представителни по смисъла на този закон.

(2) Кандидатурите се представят, чрез представителните работодателски организации на национално ниво, които представят списъци на своите отраслови / браншови организации, претендиращи за представителност, както и доказателства за изпълнение на критериите по чл. . Едногодишният срок на функциониране се доказва със заверено копие от съдебното решение за регистрация на отрасловата / браншова организация. Наличието на собствен информационен източник се доказва чрез представяне на URL интернет адрес на уеб сайта на организацията или чрез екземпляр(и) от книжно периодично издание, актуални към датата на кандидатстване за представителност.

§ 2. В съответствие с чл. ., Министерският съвет се произнася в едномесечен срок по кандидатурите по § 1 и оповестява със свое решение списъка на представителни браншови организации на работодателите.

§ 3. Един месец след оповестяването на на списъка на представителните браншови организации на работодателите, след консултации с тях и с представителните организации на работодателите на национално равнище (по смисъла на КТ), Министерският съвет става инициатор на не по-малко от 25 секторни съвета.

§ 3. (1) Условията и редът за свикване и провеждане на Учредителните събрания на конфедерациите на представителните браншови организации на работодателите, се определят с наредба на Министерския съвет, която трябва да бъде приета и обнародвана не по-късно от един месец (вариант: три месеца) след публикуването на този закон в Държавен вестник. В същата наредба на Министерския съвет, следва да са приложени точните математически алгоритми за изчисляване на броя на делегатите в общите събрания на конфедерациите и за разпределението на делегатските мандати между представителните браншови организации на работодателите. Горните алгоритми са в сила и за определянето на числеността и разпределението на мандатите в Учредителните събрания на конфедерациите на представителните браншови организации на работодателите.

(2) Учредителното събрание се свиква в тримесечен срок от постъпването на предложение от съответния секторен съвет за прехвърляне на административна дейност (функция) от държавата към представителните браншови организации на работодателите.

(3) На Учредителното събрание се поканват да излъчат делегати, според изчислената численост и делегатски квоти по смисъла на чл. . и § 3, ал. 1, всички представителни браншови организации на работодателите, участващи в секторния комитет, направил предложението за прехвърляне на административна дейност (функция) от държавата към представителните браншови организации на работодателите.

§ 4. (1) Воденето на админстративна дейност (функция), делегирана от държавата на дадена конфедерация на представителни браншови работодателски организации, се урежда с наредба, приета от общото събрание на конфедерацията, съгласувано с ресорен министър, упълномощен от Министерския съвет.

(2) Наредбата по §2, ал. 1, може да се приеме и от Учредителното събрание на съответната конфедерация.

(3) В случай, че наредбата по §2, ал. 1 не се приеме от Учредителното събрание, тя трябва да се приеме от Общото събрание на съответната конфедерация в срок от един месец от провеждането на Учредителното събрание.

§ 5. Представителни браншови организации на работодателите, членове на съответния секторен комитет, които не са взели участие в Учредителното събрание, могат да се включат в състава й всяка година, като заявят желанието си пред Министерския съвет и пред Управителния съвет на конфедерацията, поне две седмици преди провеждането на общото събрание. Управителният съвет, докладва новите представителни браншови организации на работодателите, желаещи да се включат в състава на конфедерацията пред Общото събрание. В случай, че кандидатстващите орагнизации са представителни по смисъла на този закон и членуват в секторния съвет, направил предложението за създаване на конфедерацията, Общото събрание е длъжно да потвърди включването на въпросните организации в състава на конфедерацията.

§ 6. (1) Учредителното събрание:
1. приема устав на конфедерацията.
2. избира членовете на Управителния съвет.
3. може да приема други документи, уреждащи работата на конфедерацията.

(2) Решенията по § 6, т. 1 се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите с право на глас учредители.

§ 7. В строителния отрасъл конфедерацията на представителните браншови организации се урежда чрез Закона за професионалния регистър на физическите и юридически лица, извършващи строителство. Секторния комитет в строителния отрасъл се урежда от настоящия закон.

§ 8. Съществуват още няколко отраслови / браншови организации, създадени със специални закони - Асоциацията на застрахователите, Националната лозаро - винарска камара, Национален браншови пчеларски съюз, които са създадени със специални закони и които имат делегирани някои функции, които са обект на подготвяния от нас Закон за браншовите организации. Въпрос на обсъждане и преценка е какви да бъдат релациите между въпросните специални закони (Законът за застраховането, Законът за виното и спиртните напитки и Законът за пчеларството). Ситуацията е специфична във всеки един отделен случай - Националният браншови пчеларски съюз членува в ... профсъюзна конфедерация, а именно в КНСБ; Националната лозаро - винарска камара по време на последните договаряния за осигурителните прагове обяви на всеослушание, че НЕ Е РАБОТОДАТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ... ; членството в Асоциацията на застрахователите е задължително ... . Очевидно е, че при подготовката на преходните и заключителни разпоредби трябва много внимателно да се "инвентаризира" съществуващото законодателство за подобни казуси и да се предложат ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСЕКИ ЕДИН СЛУЧАЙ.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.