Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
17.07.2006

Нова наредба на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към лицата, работещи в предприятия, които произвеждат или търгуват с храни и т.н.

НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИ...


ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г.

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към лицата, работещи във:

 1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;
 2. специализираните институции за възрастни;
 3. водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;
 4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;
 5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

(2) Здравните изисквания по ал. 1 включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

(3) Здравните изисквания към лицата по ал. 1 са задължителни и при неспазването им лицата не се допускат на работа.

Чл. 2.(1) Извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се регистрират в лична здравна книжка на лицето съгласно приложение № 1.

(2) Личните здравни книжки се съхраняват в обекта, в който лицето работи, и се представят за проверка при поискване от контролните органи.

(3) Провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа в обектите по чл. 1, ал. 1, така и на съответния работодател.

Чл. 3. (1) Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват:

 1. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) - за лицата по чл. 1, ал. 1;
 2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство - за лицата по чл. 1, ал.1, т. 1, 2, 3 и 4;
 3. изследвания за чревни хелминти и протозои - за лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

(2) При провеждане на прегледа по ал. 1, т. 1 лекарят е длъжен:

 1. да снеме анамнеза по отношение на прекараните заразни заболявания;
 2. да впише в личната здравна книжка прекараните заразни заболявания;
 3. да извърши щателен преглед на кожата, окосмените части и лигавиците;
 4. при съмнение за заразно заболяване (остро или хронично протичащо) незабавно да насочи лицето към съответния медицински специалист за извършване на необходимите лабораторни изследвания за уточняване на диагнозата;
 5. да регистрира откритите болни от заразни болести и/или заразоносители съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).

Чл. 4. (1) Резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания се вписват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили.

(2) След извършване на всички предварителни медицински прегледи и изследвания ОПЛ дава заключение за постъпване на работа, като вписва в личната здравна книжка на лицето "допуска се на работа" и поставя своя универсален идентификационен номер и печат.

(3) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) срещу представен документ за самоличност на лицето извършва заверка на всяка новоиздадена лична здравна книжка чрез поставяне на печата на РИОКОЗ върху снимката на лицето и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката.

(4) Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве води регистър на заверените здравни книжки съгласно приложение № 2. Регистърът включва: данни от личната карта на лицето, промени в местоработата, универсален идентификационен номер на ОПЛ, издал заключението за постъпване на работа, дата на поредната заверка в РИОКОЗ.

Чл. 5. Периодичните медицински прегледи и изследвания включват:

 1. веднъж годишно: преглед от ОПЛ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване - за всички лица, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1;
 2. веднъж годишно изследвания за чревни хелминти и протозои - за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

Чл. 6. (1) При извършване на преглед от ОПЛ или друг лекар по повод на друго заболяване задължително се снема епидемиологична анамнеза за чревни инфекции. При диаричен синдром задължително се извършва микробиологично изследване.

(2) По епидемиологични показания, по преценка на ОПЛ или по искане на РИОКОЗ в периодичните прегледи могат да се включат и допълнителни изследвания.

(3) Резултатите от проведените периодични прегледи и изследвания се записват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили. След приключване на периодичния преглед ОПЛ дава заключение, че здравният статус на лицето отговаря на изискванията на настоящата наредба.

Чл. 7. Подлежат на временно отстраняване от работа лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, за които при периодичния медицински преглед или при преглед или изследване по друг повод се установи съмнение за заразно заболяване и/или положителен резултат от изследванията по чл. 5, т. 2, както и при диагностициране на следните заболявания:

 1. остри чревни заразни заболявания, вкл. диарии с неизяснена етиология;
 2. възпалителни процеси на очите от заразен произход;
 3. гнойни риносинуити, остри ангини и тонзилити;
 4. гнойни бронхити;
 5. активна форма на туберкулоза на белите дробове с бацилоотделяне и/или с наклонност към прогресиране (пресни инфилтрати, пресни разсейки, вкл. без находка на туберкулозни бактерии в храчките);
 6. анална фистула;
 7. незаразни болести, разположени по откритите части на тялото (лупус, екзема и др.), само за работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 5;
 8. краста, епидермофития и други заразни болести по кожата;
 9. гнойни заболявания на кожата;
 10. сифилис в заразния период, остра гонорея, мек шанкър;
 11. актиномикоза с разязвявания или фистули на откритите части на тялото;
 12. протозоози и контактни хелминтози.

Чл. 8. Всяко лице, работещо в обектите по чл. 1, ал. 1, е длъжно незабавно да уведоми прекия си ръководител и при:

 1. поставена диагноза на заболяване по чл. 7;
 2. признаци на стомашно-чревно разстройство;
 3. възпалително заболяване на горните дихателни пътища;
 4. възпалително заболяване на кожата;
 5. нараняване, получено по време на работа;
 6. заболели от заразни болести членове на семейството му;
 7. контакт с други лица, заболели от заразни болести.

Чл. 9. Ръководителите на обектите по чл. 1, ал. 1 са длъжни:

 1. временно да отстранят незабавно от работа лицата със симптоми на заболяванията по чл. 7;
 2. да допуснат на работа след преболедуване от заболяванията по чл. 7 само лица със заверени здравни книжки.

Чл. 10. Лице, което идва на работа от друг обект, не подлежи на предварителен медицински преглед и изследване, ако от последния извършен медицински преглед не е изтекла една година и в здравната му книжка са нанесени отрицателни резултати от проведените изследвания.

Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази наредба "работещи" са всички лица, които работят по трудови или граждански договори в обектите по чл. 1, ал. 1.

Заключителни разпоредби

§2. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.

§3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на РИОКОЗ.

§4. Тази наредба отменя Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (ДВ, бр. 8 от 1979 г.)Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.