Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
 
03.07.2013

КОМЕНТАР НА ПРОФОН ОТНОСНО РЕПОРТАЖ В ПРЕДАВАНЕТО „ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА“, ПОСВЕТЕН НА ДЕЙНОСТТА НА ЕАЗИПА В СЕКТОРА НА ПУБЛИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МУЗИКА, ИЗЛЪЧЕН НА 01.07.2013 Г. ПО НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ


http://www.gospodari.com/?go=video&p=detail&videoId=8631

 

 • ПРОФОН е дружество за колективно управление на права, носител на първа регистрация в Министерство на културата и удостоверение за право да упражнява тази дейност от министъра на културата, съгласно изискванията на Закона за авторското право и сродните права, приети през март 2011 г. Идеята на законодателя бе с тези промени да прекрати необоснованото присъствие на пазара на колективно управление на права на организации, които нямат реално покритие като членска маса, необходимите технологии (база данни, софтуер и развита система за събиране и разпределение), както и достатъчно административен капацитет, за да упражняват дейността по колективно управление прозрачно и в унисон със закона. За съжаление, промените в закона не постигнаха своята цел и вече повече от две години подобни дружества продължават да действат на пазара, основно на публично изпълнение, като подвеждат ползвателите относно обема на своята представителна власт.
 • ПРОФОН не коментира правото на членовете на ЕАЗИПА да се сдружават, но настоява дружеството да преустанови порочната практика да предлага на ползвателите от сектора на публично изпълнение – хотели, ресторанти, заведения, магазини и други търговски обекти – договори за уреждане на права, които не притежава и няма как да управлява. ПРОФОН е забранил категорично с две нотариални покани на ЕАЗИПА да се разпорежда с представлявания от него репертоар, който включва десетки хиляди записа и на практика представлява над 90 % от чуждестранния и национален хитов репертоар, който е от най-голям интерес за ползвателите и е в активна ротация. Тези забрани са грубо пренебрегнати!

          Считаме, че поведението на ЕАЗИПА на този пазар представлява нелоялна конкуренция, от една страна, поради дъмпинговите ниски цени, обясними скачеството и количеството на значително по-ограничения репертоар на ЕАЗИПА, но без това да става ясно на ползвателите, които видно от репортажа остават с впечатление, че могат да ползват в своите обекти каквато музика пожелаят. Смятаме, че демонстрираните в репортажа практики от ЕАЗИПА сериозно дискредитират сектора на колективно управление, доколкото подвеждат ползвателите относно обема на отстъпените им права и възможността за неограничено ползване на музика при сключен договор с ЕАЗИПА. Така ЕАЗИПА поставя ползвателите в рискова ситуация в случай на проверка от страна на контролните органи.

 • Сериозно възразяваме и срещу внушенията, правени от техни представители, за наличие на представителна власт на контролни органи. Ползватели споделят както пред нас, така и пред  легитимните органи за административен контрол по см. на ЗАПСП – Министерство на културата, че пред тях от ЕАЗИПА се представят като:
  •  организация с европейски статут;
  •  орган, чиито представители са овластени да прилагат закона съвместно с държавни институции като Министерство на културата и МВР, както и че
  • техните представители, наречени подвеждащо ИНСПЕКТОРИ, имат специални правомощията да налагат санкции и глоби.

НИЩО ОТ ТОВА НЕ ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА И НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА!

 • Секторът за колективно управление е стратегически за музикалната индустрия и ПРОФОН вижда в този сектор преди всичко партньори и бизнес, който повишава качеството на предлаганите услуги, използвайки музика. Нашият подход към ползвателите на музика е колегиален и партньорски, а не конфронтационен. В този смисъл ние не можем да приемем методите на комуникация на емисарите на ЕАЗИПА  - тиражирането на неверни твърдения, злоупотребата със заплахи, агресивността, както и използването на недопустими внушения. Репортажът на Господари на Ефира демаскира действията на представителите на ЕАЗИПА и илюстрира дестабилизиращия ефект, който те имат върху сектора на публично изпълнение и репутацията на колективното управление на права.
 • Освен това, ние силно възразяваме срещу всякакви опити ЕАЗИПА да получи регистрация в Министерство на културата, равностойна на тази при дружествата като ПРОФОН и Музикаутор. Ако това се случи, ще бъдат обезсмислени основни разпоредби от закона, нарушен справедливия баланс на пазара и ще бъде пренебрегната волята на законодателя за гарантиране на прозрачност, предвидимост и спокойствие за ползвателите на защитена музика, когато спазват изискванията на закона. Тези важни съображения на законодателя са  формулирани в мотивите към законопроекта, като неделима част от тълкуването и прилагането на законовите текстове от чл.40 и сл. на ЗАПСП (обн. ДВ бр.25/25.03.2011г.). Целта на промените беше ясна - да се даде път на реално действащите и ефективни дружества за колективно управление на права, да има пълна прозрачност в техните действия по събиране, разпределение и изплащане на възнагражденията, да се гарантира достатъчна степен на закрила и стабилност за спазилите закона ползватели, при наличие на договор с легитимните  дружества, и така да се защити общественият интерес.
 • ПРОФОН събира възнаграждения за видовете права, които управлява легитимно по регистрация в Министерство на културата. Дружеството разпределя тези средства по възможно най-софистицирания, модерен и справедлив начин, максимално близък към реалното използване (на принципа per track/per second), а не на база произволни принципи и на калпак, какъвто е случаят при ЕАЗИПА. ПРОФОН инвестира в нова информационна система с много подробен интерфейс, който позволява разпределение включително и на студийните музиканти, бек вокалисти и други участници в реализирането на един запис. Предстои лансирането на системата myProphon, която вече е тествана  и работи,  и очаква своето активиране с новия сайт на дружеството. Чрез тази услуга правоносителите ще могат да регистрират своите нови записи в системата с всички необходими реквизити за по-точно разпределение. Освен това, myProphon засилва допълнително прозрачността, доколкото правоносителите сами ще могат да проверяват своята сметка в дружеството и да проследяват лично способите на използване по медии, брой ротации и други реквизити, важни за формиране на възнаграждението.
 • Не на последно място, ПРОФОН работи в пълен унисон с данъчните и счетоводни стандарти в България. За четвърта година дейността на ПРОФОН е обект на независим одит, който ежегодно излиза с положителен доклад, без никакви съществени забележки. Това е една сериозна гаранция за законосъобразността на дейността на дружеството пред правоносителите, пред ползвателите на музика и пред държавните органи. Съвсем логично възниква въпросът дали ЕАЗИПА отговаря на подобни изисквания и високи стандарти?
 • Освен това дейността на ПРОФОН има огромно икономическо и  социално измерение, доколкото приходите от колективно управление на права в България представляват над 39 % от всички приходи на музикалната индустрия в страната, при 6 %  средна стойност в световен мащаб. Това означава, че общественият интерес диктува да бъдат подкрепени именно дружествата, които действат като фактор за икономически растеж  и подкрепа на талантите на България.
 • Въпреки че не включва в името си израза „европейска агенция“, ПРОФОН е част от една международна и европейска инфраструктура за колективно управление на права, посредством множеството билатерални споразумения с чуждестранни дружества от цял свят, както и чрез все по-важните директни членства на големи независими компании и агрегатори на продуцентски и изпълнителски права от чужбина. Тази партньорска инфраструктура е особено чувствителна към прилагането на добри практики и стандарти за колективно управление на права като важен елемент за изграждане на международния имидж на страната ни в сферата на интелектуалната собственост. Препятстването на нормалната дейност на дружеството в страната се отразява негативно и върху тази инфраструктура.
 • В този смисъл, ако институциите на България и бизнесът, използващ активно музика, продължават да неглижират проблема с нуждата от стабилизиране на сектора за колективно управление, да отказват подкрепа за легитимните дружества като ПРОФОН и Музикаутор и да толерират непрозрачните и съмнителни действия на дружества без ясна легитимация като ЕАЗИПА, те рискуват да опорочат правоприлагането и да задълбочат проблемите с чуждестранните инвеститори, така необходими на България в период на икономическа криза.
 • Този проблем е още по-неотложен за решаване в контекста на неблагоприятните последици за България от повторното включване на страната ни в Списъка за наблюдение към Доклад 301 на Американския търговски представител за 2013 г.


Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.