Начало  |  Въпроси  |  Контакти   Български  |  English  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Chinese   |  España   
Начало
БХРА
устав
членство
състав на УС и КС
етичен кодекс
преференции за членовете на БХРА
регионални структури
годишни награди
Членове на БХРА
Асоциирани членове
Партньори
Туристически борси
Полезна информация
Нормативни документи касаещи туризма
Предстоящи събития
Промоции
Решения на УС на БХРА
Пресата за нас
Полезни връзки
Архив
Кандидатствай за работа в туризма
кандидати за работа
свободни работни места
Контакти

| Членство |

 
Информационният бюлетин на асоциацията


27.07.2011

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ДВ, БР. 70 ОТ 2004 Г.)
В сила от 02.06.2010 г.
Обн. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г.

§ 1. В чл. 56 се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 накрая се добавя "като изключения се допускат само в случаите по ал. 2 и 7".

2. Създава се нова ал. 2:

"(2) Закритите обществени места, в които се допуска по изключение тютюнопушене, са:

1. местата за настаняване и средствата за подслон;

2. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение - ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове (с изключение на интернет кафе-клубовете, кафе-клубовете за игри и кафенетата в спортни зали) и барове;

3. сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;

4. плавателните съдове."

3. Създава се ал. 3:

"(3) Тютюнопушене в местата по ал. 2 се допуска само в обособени самостоятелни помещения, които са обозначени като такива и които отговарят на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 56а, ал. 3. Самостоятелни помещения могат да не бъдат обособявани в случаите по ал. 4 и ал. 6, изречение първо."

4. Създават се ал. 4, 5, 6 и 7:

"(4) Когато заведението за хранене и развлечение по ал. 2, т. 2 е с площ, по-малка от 50 кв. м, собственикът има право да избере дали в цялото заведение няма да се допуска тютюнопушене, или ще се допуска без обособяване на самостоятелни помещения - с ясно обозначаване на заведението и при спазване на изискванията, определени в наредбата по чл. 56а, ал. 3.

(5) Собствениците на заведения по ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, задължително предоставят информация за това във всички описания на заведенията, които се предлагат за публично ползване (интернет страници, справочници, каталози и др.). Допуска се тази информация да не се включва в описанието на заведението, ако то се съдържа в търговски съобщения и реклами, както и когато това се налага от специфичната структура на съответната интернет страница, справочник, каталог и други.

(6) В заведенията за хранене и развлечения с изцяло нощен режим на работа се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения по ал. 3 при спазване на изискванията по ал. 4. Когато заведението работи и в друг режим на работа, за допускане на тютюнопушене извън нощните часове се прилагат разпоредбите на ал. 3, 4 и 5.

(7) В сградите, в които има помещения с обособени работни места, работодателите могат да определят със заповед специални обособени самостоятелни помещения, които са предназначени само за пушене, обозначени са като такива и които отговарят на изискванията на този закон и на наредбата по чл. 56а, ал. 3."

§ 2. В глава втора, раздел IV се създават чл. 56а, 56б и 56в:

"Чл. 56а. (1) В закритите обществени места по чл. 56, ал. 2 и в сградите по чл. 56, ал. 7 обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, са с обща площ, по-малка от половината от съответната обща площ, при спазване на изискванията за размера и съотношението на площите, определени в наредбата по ал. 3.

(2) Обособените самостоятелни помещения по ал. 1 се отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати и се обозначават ясно.

(3) Министерският съвет определя с наредба условията и реда, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начина за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и заведенията по чл. 56, ал. 4.

Чл. 56б. (1) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на обектите по чл. 56, ал. 2, собствениците на заведенията по чл. 56, ал. 4 и работодателите по чл. 56, ал. 7 веднъж годишно осигуряват измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията, в които се допуска тютюнопушене.

(2) Протоколите от измерванията се съхраняват в обекта и се представят при проверките на държавните здравни инспектори.

Чл. 56в. В обособените самостоятелни помещения по чл. 56, ал. 3 и в заведенията по чл. 56, ал. 4, в които се допуска тютюнопушене, не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст."

§ 3. Създава се чл. 218а:

"Чл. 218а. (1) Който наруши чл. 56б и чл. 56в, се наказва с глоба от 200 до 400 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 400 до 800 лв.

(2) Ако нарушението по ал. 1 е извършено от едноличен търговец, имуществената санкция е от 400 до 800 лв., а при повторно нарушение - от 800 до 1000 лв.

(3) За нарушения по ал. 1, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размер от 400 до 800 лв., а при повторно нарушение - от 800 до 1000 лв."

§ 4. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:

1. Наименованието се изменя така: "Допълнителни разпоредби".

2. В § 1 се създава т. 38:

"38. "Обособени работни места" са местата в помещение, където работникът или служителят полага труда си или до което има достъп във връзка с изпълняваната работа."

3. Създава се § 1а:

"§ 1а. "Обществени места" по смисъла на чл. 56 са всички места, които са обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, включително и:

а) обектите по § 1, т. 9, букви "б", "г", "д", "е", "ж", "к", "л", "о", "п" и "у";

б) аптеки, дрогерии и оптики;

в) търговските обекти по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност;

г) средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 1, 2, 3 и 10 от Закона за туризма;

д) предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни, заведенията за хранене и развлечения, както и заведения за хранене, прилежащи към туристически хижи - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;

е) сградите, до които всяко лице има достъп, включително и административните учреждения и други сгради, в които се обслужват или имат достъп гражданите;

ж) асансьорите и стълбищните клетки на всички видове сгради и др.;

з) транспортни средства за обществен превоз - влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролейбуси, метровлакове, микробуси на маршрутни таксиметрови линии, пътнически таксиметрови автомобили и транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за болни."

Заключителни разпоредби

§ 5. В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 8 се създава нова ал. 5:

"(5) В обществените места по чл. 56, ал. 6 от Закона за здравето не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст след 22,00 ч."

2. В чл. 45:

а) в ал. 2 след думите "чл. 8, ал. 3 и 4" се добавя "и ал. 5";

б) в ал. 3 след думите "чл. 8, ал. 3" се добавя "и ал. 5".

§ 6. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 56а, ал. 3.

§ 7. Законът влиза в сила от 2 юни 2010 г.

-------------------------

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 май 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.Каталог на всички регистрирани хотели по азбучен редКаталог на всички регистрирани ресторанти по азбучен ред
08.12.2018
БХРА връчи Годишните награди за професионални постижения в областта на хотелиерството, ресторантьорството и мениджмънта за 2018 година
29.09.2018
БХРА обяви най-добрите готвачи и сладкари за 2018 г.
26.09.2018
"Най-добър готвач на БХРА 2018" с излъчване "на живо"
25.09.2018
Най-добър готвач на БХРА за 2018 г. на 26-ти и 27-ми септември във Варна
09.07.2018
Българска система за четене на лични карти и паспорти в съответствие с GDPR регламента
19.04.2018
БХРА и Министерство на туризма подписаха Споразумение за партньорство
още новини 

карта на България
От картата, можете да видите списък на представителите в избраният регион от страната.
Никаква част от авторските текстове, снимките и информациите не могат да бъдат използвани без задължителното позоваване на www.bhra-bg.org и без разрешението на авторите
BHRA©. Sofia, Bulgaria
All rights reserved 1993 - 2011

Начало
 | Въпроси | Контакти
Powered by 
IP Publishing Platform by FIL Ltd.